EFS põhikiri

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on Eesti Füüsika Selts.

1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn ja aadress Eesti Vabariik, Tartu linn, W. Ostwaldi tn. 1, 50411.

1.3 Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja kasumi jaotamine. Ühing kasutab oma tulusid üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.4 Ühing on põhikirja alusel tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, kes arendab oma tegevust põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Kõik ühingule laekuvad vahendid on suunatud põhikirjas ettenähtud tegevuse arendamiseks.

1.5 Ühingu õigusvõime tekib ühingu kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb ühingu kustutamisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist. Ühingu teovõime on võime oma esindaja tegudega omandada õigusvõime piires tsiviilõigusi ja võtta tsiviilkohustusi, samuti neid muuta ja lõpetada, sealhulgas on tal õigus oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks, omada oma vara, iseseisvat bilanssi ja oma nimega pitsatit. Ühingule kuulub vara, mis on moodustunud liikmete aastamaksetest, annetustest ning muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks või muul viisil, mis ei ole vastuolus seadusega.

1.6 Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.7 Ühing teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ühingul on seoses oma põhikirjalise tegevusega õigus astuda lepingulistesse suhetesse teiste kodu- ja välismaisete õigussubjektidega ning olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides ja liitudes.

1.8 Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Ühingu liikmed ei vastuta ühingu varaliste kohustuste täitmise eest ja ühing ei vastuta oma liikmete varaliste kohustuste täitmise eest.

2 ÜHINGU EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1 Ühingu eesmärgid on:

2.1.1 füüsika arendamine Eesti Vabariigis;

2.1.2 füüsikalise hariduse ja kultuuri edendamine, milleks ühing:

2.1.2.1 loob foorumi ühist huvi pakkuvate küsimuste aruteluks;

2.1.2.2 pakub lisavõimalusi tegevuseks füüsikaelu edendamise nimel;

2.1.2.3 taotleb sidemete tugevdamist teiste teaduste ja Eesti Vabariigi ühiskondlik-majandusliku eluga.

2.2 Tegevuse eesmärkide saavutamiseks ja saavutatu hoidmiseks ühing:

2.2.1 taotleb erialase pädevuse, demokraatia ja humanismi põhimõtete vääramatut järgimist, toetab füüsika rahumeelseid kasutusi;

2.2.2 vahendab ja suunab tellimust kvalifitseeritud füüsikaalastele uuringutele;

2.2.3 arendab sidemeid teadlaste ja teadusorganisatsioonidega välismaal;

2.2.4 loob Eesti füüsikkonna ja füüsikauuringute infopanga;

2.2.5 kaitseb oma liikmeskonna professionaalseid huve;

2.2.6 korraldab kompetentset ekspertiisi füüsikat puudutavates küsimustes;

2.2.7 hoolitseb füüsikakeele arendamise eest;

2.2.8 tegeleb Eesti füüsika ajaloo uurimise, Eesti füüsikaelu kroonika pidamise ja väljapaistvate füüsikute mälestuse jäädvustamisega;

2.2.9 organiseerib füüsikaalase kirjanduse väljaandmist ja füüsika ning selle rakenduste alaseid teadusüritusi;

2.2.10 aitab kaasa õppurite füüsikaalase ettevalmistuse parandamisele, füüsikahuvi äratamisele noortes ja füüsika maine tõstmisele;

2.2.11 väljendab oma liikmeskonna seisukohti oma eriala puudutavates küsimustes, samuti meie ühiskondliku elu üldküsimustes;

2.2.12 korraldab ja toetab oma liikmeskonna enesetäiendamist;

2.2.13 korraldab võistlusi ja auhindab füüsikat arendavaid, õpetavaid ja propageerivaid töid.

3 ÜHINGU LIIKMED. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED NING KORD

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja tunnistab ning täidab käesolevat põhikirja. Ühingu liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja auliikmeteks.

3.2 Ühingu auliikmeteks valitakse isikuid, kes on silma paistnud füüsika või ühingu tegevuse edendamisel.

3.3 Ühingu tegevliikmeks astuda soovija peab esitama ühingu juhatusele avalduse ühingu tegevliikmeks vastuvõtmise kohta.

3.4 Ühingu juhatus on kohustatud ühingu tegevliikmeks astuda soovija avalduse läbi vaatama hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul, arvates avalduse saabumise kuupäevast.

3.5 Ühingu tegevliikmeks astuda soovija vastavuse korral põhikirja nõuetele teeb juhatus otsuse ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmise või mittevastavuse korral otsuse ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta ja saadab otsuse ärakirja hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, ühingu tegevliikmeks astuda soovijale. Otsus ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta peab olema motiveeritud.

3.6 Ühingu tegevliikmeks astuda soovija loetakse ühingu tegevliikmeks vastu võetuks alates kuupäevast, mil juhatus on teinud otsuse ühingu tegevliikmeks astuda soovija vastuvõtmise kohta ühingusse.

3.7 Juhatuse otsuse peale ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta on ühingu tegevliikmeks astuda soovijal õigus esitada juhatuse kaudu kaebus volinike koosolekule, kes on kohustatud kaebuse läbi vaatama hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul, arvates kaebuse laekumise kuupäevast. Volinike koosolek teeb uue otsuse, millega rahuldab ühingu tegevliikmeks astuda soovija kaebuse ja tühistab juhatuse otsuse või jätab ühingu tegevliikmeks astuda soovija kaebuse rahuldamata ja juhatuse otsuse tühistamata. Otsuse ärakirja saadab volinike koosolek hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, kaebuse esitajale. Juhul, kui volinike koosolek jätab ühingu tegevliikmeks astuda soovija kaebuse rahuldamata ja juhatuse otsuse tühistamata, siis peab volinike otsus olema motiveeritud.

3.8 Volinike koosoleku otsuse peale ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta on ühingu tegevliikmeks astuda soovijal õigus esitada volinike kaudu kaebus liikmete üldkoosolekule, kes on kohustatud kaebuse läbi vaatama järgmisel toimuval liikmete üldkoosolekul. Liikmete üldkoosolek teeb uue otsuse. millega rahuldab ühingu tegevliikmeks astuda soovija kaebuse ja tühistab juhatuse ning volinike koosoleku otsused või jätab ühingu tegevliikmeks astuda soovija kaebuse rahuldamata ja juhatuse ning volinike koosoleku otsused tühistamata. Otsuse ärakirja saadab liikmete üldkoosolek hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, kaebuse esitajale. Juhul, kui liikmete üldkoosolek jätab ühingu tegevliikmeks astuda soovija kaebuse rahuldamata ja juhatuse ning volinike koosoleku otsused tühistamata, siis peab liikmete üldkoosoleku otsus olema motiveeritud.

3.9 Liikmete üldkoosoleku otsuse peale on ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta on ühingu tegevliikmeks astuda soovijal õigus pöörduda 3 (kolme) kuu jooksul, arvates otsuse ärakirja saamise kuupäevast, kohtusse.

3.10 Ühingu liikmeskonnast väljaastumiseks omal soovil esitab ühingu liige kirjaliku avalduse juhatusele, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 2 (kaks) nädalat. Juhatus on kohustatud avalduse läbi vaatama 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, arvates avalduse laekumise kuupäevast. Liige loetakse ühingust välja astunuks omal soovil juhatuse otsuse tegemise kuupäevast alates.

3.11 Liikme ühingust kohene lahkumine on lubatud siis, kui liikme õigusi ja kohustusi olulisel määral muudetakse või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

3.12 Ühingu põhikirja punktides 4.2-4.3 nimetatud kohustuste täitmata jätmist või tahtlikku eiramist, samuti ühingu maine kahjustamist olulisel määral loetakse jämedaks rikkumiseks, mis võib olla aluseks liikme väljaarvamisel ühingust.

3.13 Liikme ühingust väljaarvamise küsimuse üle otsustab juhatuse ettepanekul volinike koosolek, kes teeb otsuse liikme ühingust väljaarvamise või väljaarvamisest keeldumise kohta hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul, arvates juhatuselt vastavasisulise ettepaneku saamise kuupäevast. Juhul, kui volinike koosolek on otsustanud liikme ühingust välja arvata, siis saadetakse motiveeritud otsuse ärakiri hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, ühingust välja arvamisele kuuluvale liikmele ja järgmisele toimuvale liikmete üldkoosolekule heakskiitmiseks. Juhul, kui liikmete üldkoosolek kiidab volinike koosoleku otsuse heaks, siis teeb ta otsuse volinike koosoleku otsuse heakskiitmise kohta, mille ärakiri saadetakse hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, arvates heakskiitmise otsuse tegemise kuupäevast, ühingust välja arvatud liikmele. Liikmete üldkoosolekul on õigus volinike otsusega mittenõustumise korral liikme ühingust väljaarvamise kohta tunnistada liikme avalduse alusel volinike koosoleku otsus liikme ühingust väljaarvamise kohta kehtetuks.

3.14 Liige loetakse ühingust välja arvatuks kuupäevast, mil liikmete üldkoosolek kiitis heaks volinike koosoleku otsuse.

3.15 Liikmete üldkoosoleku otsusega mittenõustumise korral liikme ühingust väljaarvamise kohta on väljaarvatul liikmel õigus vahetult 3 (kolme) kuu jooksul, arvates otsuse ärakirja saamise kuupäevast, pöörduda kohtusse.

4 LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Ühingu liikmel on õigus:

4.1.1 osaleda otsuste vastuvõtmisel liikmete üldkoosolekul kas isiklikult või oma esindaja kaudu;

4.1.2 saada teavet juhatuse kaudu liikmete üldkoosoleku toimumise ja päevakorra küsimustes;

4.1.3 nõuda juhatuselt liikmete üldkoosoleku kokkukutsumist seaduses ettenähtud tingimustel;

4.1.4 esitada liikmete üldkoosolekul ettepanekuid ja arvamusi;

4.1.5 osaleda juhatuse liikmete määramises ja olla määratud juhatuse liikmeks;

4.1.6 osaleda volinike valimises ja olla valitud volinikuks;

4.1.7 saada juhatuselt ühingu juhtimise kohta käivat teavet;

4.1.8 esitada liikmete üldkoosolekul arupärimisi ja ettepanekuid ühingu juhtimisorganite tegevuse kohta;

4.1.9 võtta osa ühingu tegevusest ja ühingu poolt korraldatavatest ning läbiviidavatest üritustest;

4.1.10 saada ergutusi ja autasusid ühingu tegevusele kaasaaitamise eest juhatuse poolt kehtestatud korras;

4.2 Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1 järgima käesoleva põhikirja nõudeid ja täitma ühingu juhtimisorganite otsuseid;

4.2.2 hoidma talle usaldatud ühingu vara;

4.2.3 tasuma ühingule liikme aastamakseid õigeaegselt ning vastavalt volinike koosoleku poolt määratud korrale.

4.3 Volinike koosoleku otsusega on õigus panna ühingu tegevliikmetele ka täiendavaid kohustusi.

4.4 Liikmete aastamaksete suurused, nende muutmise, tasumise tähtaja ja korra määrab kindlaks iga aasta detsembris toimuv volinike koosolek. Volinike koosoleku vastav otsus jõustub liikmete üldkoosoleku hilisemal heakskiitmisel. Ühingu auliige ei pea maksma liikmemaksu.

5 ÜLDKOOSOLEK

5.1 Liikmete üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan.

5.2 Igal liikmel on liikmete üldkoosolekul üks hääl.

5.3 Liikmete üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

5.3.1 põhikirja muutmine;

5.3.2 ühingu eesmärkide muutmine;

5.3.3 volinike valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;

5.3.4 juhatuse liikme ja volinikuga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

5.3.5 ühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;

5.3.6 ühingu likvideerimiskomisjoni liikmete valimine, nende volituste tähtaja ja töötasustamise korra määramine;

5.3.7 ühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;

5.3.8 ühingu osakondade moodustamine ja nende tegevuse lõpetamine.

5.4 Liikmete üldkoosoleku kutsub kokku juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamiseks ja teistes põhikirjas ning seaduses sätestatud olulistes küsimustes otsuste vastuvõtmiseks, samuti juhtudel, kui seda nõuavad ühingu huvid või sellekohase põhjendatud kirjaliku taotluse on esitanud vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

5.5 Liikmete üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teatab juhatus ühingu liikmetele vähemalt 2 (kaks) nädalat ette.

5.6 Liikmete üldkoosolek on õigustatud võtma vastu otsuseid, kui liikmete üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 25% + 1 ühingu liikmetest või nende esindajatest.

5.7 Ühingu liige võib osaleda ja hääletada liikmete üldkoosolekul kas isiklikult või esindaja vahendusel, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Liikme esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige.

5.8 Kui soovitakse võtta vastu otsust küsimuses, mida juhatus liikmete üldkoosoleku kokkukutsumise teates ei märkinud, saab seda teha vaid juhul, kui liikmete üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik ühingu liikmed.

5.9 Kui on rikutud liikmete üldkoosoleku kokkukutsumise nõudeid, on liikmete üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma ainult juhul, kui liikmete üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik ühingu liikmed.

5.10 Liikmete üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 50% + 1 liikmete üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise, ühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise ning liikme ühingust väljaarvamise heakskiitmise otsused on vastu võetud, kui nende poolt hääletab üle 2/3 liikmete üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

5.11 Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud  üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.12 Liikmete üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta ka liikmete üldkoosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadab juhatus igale ühingu liikmele kirja teel otsuse projekti. Otsus on vastu võetud, kui sellele on kirjalikult andnud vastuse kõik ühingu liikmed.

6 VOLINIKE KOOSOLEK

6.1 Volinike koosolek on juhtimisorgan, kes võtab liikmete üldkoosoleku tasandil vastu otsuseid käesoleva põhikirjaga määratud ulatuses. Igal volinikul on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Volinike koosoleku kutsub kokku juhatus.

6.2 Liikmete üldkoosolek valib volinike koosoleku 8-liikmelisena.

6.3 Volinik peab olema olnud ühingu liige vähemalt 1 (üks) aasta.

6.4 Volinike koosoleku volituste tähtaeg on 3 (kolm) aastat.

6.5 Liikmete üldkoosoleku otsusega võidakse volinikke ennetähtaegselt tagasi kutsuda üksnes ühingu juhtimise võimetuse ilmnemise ja käesoleva põhikirja p-s 3.12 ilmnenud asjaolude korral.

6.6 Volinike koosolek:

6.6.1 määrab kindlaks ühingu arengukavad;

6.6.2 määrab liikmete üldkoosoleku hilisemal heakskiitmisel kindlaks liikme aastamaksete suurused, nende muutmise ja nende tasumise tähtaja ning korra;

6.6.3 lahendab liikmete üldkoosoleku hilisemal heakskiitmisel ühingu liikmete ühingust väljaarvamise küsimuse;

6.6.4 määrab ja kutsub tagasi (ka ennetähtaegselt) ühingu juhatuse liikmed;

6.6.5 lahendab liikmete üldkoosoleku hilisemal heakskiitmisel ühingu osalemise liitudes ja teistes ühendustes;

6.6.6 lahendab muid küsimusi, mis seaduse või käesoleva põhikirja alusel ei kuulu juhatuse või liikmete üldkoosoleku ainupädevusse;

6.6.7 kiidab heaks ühingu auliikme nimetuse andmise.

6.7 Volinike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui volinike koosolekul osaleb või on esindatud üle poole volinikest või nende esindajatest.

6.8 Volinik võib osaleda ja hääletada volinike koosolekul kas isiklikult või esindaja kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Voliniku esindajaks võib olla ainult teine volinik.

6.9 Volinike otsus on vastu võetud, kui otsuse tegemise poolt hääletab üle poole volinikest või nende esindajatest.

7 JUHATUS

7.1 Ühingu juhtimis- ja esindusorganiks on 4-liikmeline juhatus.

7.2 Iga juhatuse liige esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

7.3 Juhatuse liige määratakse ametisse 3-ks (kolmeks) aastaks.

7.4 Volinike koosoleku otsusega võidakse juhatuse liikmeid ennetähtaegselt ametist tagasi kutsuda üksnes ühingu juhtimise võimetuse ilmnemise või käesoleva põhikirja p-s 3.12 ilmnenud asjaolude korral.

7.5 Volinike koosoleku otsus juhatuse liikme tagasikutsumise kohta jõustub liikmete üldkoosoleku hilisemal heakskiitmisel. Liikmete üldkoosolek vaatab volinike koosoleku otsuse juhatuse liikme tagasikutsumise kohta läbi järgmisel toimuval liikmete üldkoosolekul. Liikmete üldkoosolekul on õigus tunnistada volinike koosoleku otsus juhatuse liikme tagasikutsumise kohta tagasikutsutud juhatuse liikme avalduse alusel kehtetuks.

7.6 Juhatus:

7.6.1 teostab ühingu igapäevast juhtimist ja korraldab ühingu jooksvat tööd;

7.6.2 tagab liikmete üldkoosoleku ja volinike koosoleku otsuste täideviimise:

7.6.3 korraldab ühingu raamatupidamist;

7.6.4 koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks;

7.6.5 vaatab läbi ühingu liikmeks astuda soovijate avaldused, võtab uusi liikmeid vastu ühingusse ja rahuldab ühingu liikme liikmeskonnast lahkumise avaldused;

7.6.6 peab arvestust ühingu liikmeskonna kohta;

7.6.7 kogub liikmete aastamakseid ning peab nende kohta arvestust;

7.6.8 kutsub kokku volinike koosoleku ja liikmete üldkoosoleku;

7.6.9 annab aru oma tegevusest volinike koosolekule või liikmete üldkoosolekule;

7.6.10 sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ühingu palgaliste töötajatega.

7.6.11 esitab volinike koosolekule kandidaate ühingu auliikmete valimiseks.

7.7 Iga aasta esimesel liikmete üldkoosolekul esitavad juhatuse liikmed liikmete üldkoosolekule juhatuse eelmise aasta tegevuse kohta aruande. Juhatus peab andma ka volinike koosolekule muul ajal juhtimise kohta vajalikku teavet.

7.8 Juhatus võib otsuseid vastu võtta juhatuse koosolekul, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

7.9 Juhatuse otsus on juhatuse koosolekul vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalolnud juhatuse liikmetest.

7.10  Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt.

7 OSAKONNAD

7.11  Ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks erinevates valdkondades võib ühingu liikmete üldkoosolek moodustada osakondi. Osakonnad ei ole juriidilised isikud.

7.12  Osakonna kõrgeim organ on osakonna liikmete üldkoosolek, mis valib osakonna juhatuse.

7.13  Osakonna juhatuse liige valitakse ametisse 3-ks (kolmeks) aastaks.

7.14  Osakonna juhatus:

7.14.1 juhib ja korraldab osakonna igapäevast tegevust ning esindab osakonda;

7.14.2 kutsub kokku osakonna liikmete üldkoosoleku;

7.14.3 esitab igal aastal osakonna liikmete üldkoosolekule ja ühingu juhatusele aruande oma tegevuse kohta;

7.14.4 peab arvestust osakonna liikmete üle;

7.15  Osakond võib kehtestada oma põhikirja või kodukorra, mis ei tohi olla vastuolus ühingu põhikirjaga.

8 MAJANDUSAASTA ARUANNE

8.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.

8.2 Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitab juhatus kinnitamiseks liikmete üldkoosolekule.

8.3 Raamatupidamise aastaaruandele ja tegevusaruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

9 LÕPETAMINE

9.1 Ühing lõpetatakse:

9.1.1 liikmete üldkoosoleku otsusega;

9.1.2 pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;

9.1.3 ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

9.1.4 liikmete üldkoosoleku võimetuse korral valida volinike koosolek ja määrata juhatuse liikmed.

9.2 Lõpetamise võib alati otsustada liikmete üldkoosoleku otsusega. Sel juhul esitab juhatus avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse. Avaldusele tuleb lisada liikmete üldkoosoleku otsus.

9.3 Juhatus peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et ühingul on vara vähem, kui võetud kohustusi.

9.4 Lõpetamisel toimub ühingu likvideerimine. Likvideerijad määrab liikmete üldkoosolek. Juhatuse avalduse alusel kantakse likvideerijad registrisse.

9.5 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

9.6 Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ühingu registrist kustutamiseks. Likvideerijad määravad ühe endi hulgast, kelle kätte antakse hoiule ühingu dokumendid. Dokumentide hoidja nimi kantakse likvideerijate avalduse põhjal registrisse.

Mittetulundusühingu Eesti Füüsika Selts põhikiri võeti antud redaktsioonis vastu 15.08.2007.a. toimunud liikmete üldkoosolekul.


Kaido Reivelt / 3. november 2008