Otsitakse õpetajaraamatu autoreid – kiire!

Füüsika aineraamat kui gümnaasiumi loodusainete valdkonna õpetajaraamatu osa ilmub elektroonilisel kujul ning järgmiste vahe- ja lõpptähtaegadega:

01. aprill 2011 – HTM-i teavitamine Eksamikeskuse poolt aineraamatute sisukordade struktuurist ning autoritest,
24. oktoober 2011 – aineraamat on valmis ja suunatakse keeletoimetamisele.
Hiljemalt 31. detsember 2011 on valdkonnaraamatud avalikustatud elektroonilisel kujul õppekava portaalis.

Õpetajaraamatu esialgne sisukord ootab ülevaatamist. Ettepanekud selle kava muutmiseks on oodatud 28. märtsini.
Aineraamatu maht on 70 lk, millest ~15 lk hõlmab õppeprotsessi kirjeldus
Töö saab olema tasustatud, autoriga sõlmitakse vastav leping.
Palun saatke oma arvamused, soovitused, ettepanekud järgmiste punktide kohta:
1) artiklite maht;
2) potentsiaalsed autorid;
3) sisukorra muutused – mida lisada, mida maha võtta.
1. aprilliks peab olema teada, millised artiklid üldse aineraamatusse tulevad, kes on nende autorid ja millised on artiklite esialgsed mahud. Pakkuge ennast või kolleege autoriteks ja avaldage arvamust, millised artiklid peavad olema põhjalikumad, millised ülevaatlikumad, millised pole etteantud mahupiirangu tingimustes üldse vajalikud jne.

Arvamused ja ettepanekud palun saata koolifüüsika listi või aadressile riina.murulaid@gmail.com

https://mail.tfg.tartu.ee/exchange/Jaan.Paaver/Sisse/Re:%20f%C3%BC%C3%BCsika%20ja%20ainevaldkonna%20raamat-3.EML/?cmd=editrecipient&Index=1

Homme algab Saka seminar

Füüsikaõpetajate võrgustiku aktiiv koguneb Saka mõisas. Esimese seminari teema oli võrgustiku algatamine, teisel korral mõtleme uue ainekava rakendamise võimalustele.

Esimene päev – neljapäev 6. jaanuar
12.00 Saabumine, avasõnad
13.00 Lõuna
14.00 Sissejuhatus „Mis on uurimuslik õpe“ (Enn Pärtel)
14.30 Näidistund „Soojusülekanne“ (Enn Pärtel)
15.15 Vahetund/ küsimused
15.30 Näidistund „Heli ja selle omadused“ (Henn Voolaid)
16.15 Kohvipaus
16.30 Rühmatöö „Mis on uurimuslik õpe näidistundide põhjal“
17.15 Rühmade ettekanded/ arutelu
19.00 Õhtusöök
20.00 Arutelud, seltskondlik tegevus

Teine päev – reede 7. jaanuar
9.30 Näidistund I. „Printsiibid füüsikas – kõige üldisemad tõdemused looduse kohta. Võrdlus aksioomidega matemaatikas“ (Kalev Tarkpea)
10.15 Vahetund/ küsimused
10.30 Näidistund II. „Printsiibid füüsikas – kõige üldisemad tõdemused looduse kohta. Võrdlus aksioomidega matemaatikas“ (Jaan Paaver)
11.15 Rühmatöö „Gümnaasiumi füüsika I kursus – Füüsikalise looduskäsitluse alused“
13.00 lõuna
14.00 Liikumine värskes õhus/ vaba aeg
15.00 Loeng „Mõõtmine ja mõõtemääramatus“ (Jaak Jõgi)
15.45 Kohvipaus
16.00 Praktiline töö „Mõõtmine ja mõõtemääramatus“
19.00 Õhtusöök

Kolmas päev – laupäev 8. jaanuar
9.30 Teise päeva rühmatööde kokkuvõtete ettekanded
10.30 kohvipaus
10.45 Gümnaasiumi ainekava kursuste tunnijaotuskava – rühmatöö
12.30 Rühmatööde tulemused
13.00 Lõuna
Koju!